Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.medinsurance.dfinanse.pl.

1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną DF Finanse, Aleja Śląska 1, budynek s 1-2, piętro 3, 54-118 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000286151, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 50.000,00 zł, NIP nr 8942926090 oraz REGON nr 020586190, posiadająca status multiagenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego numer: 11180874/A, (zwany dalej Agentem) określa niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem)

2. Regulamin określa zakres, rodzaje, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.medinsurance.dfinanse.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Właścicielem serwisu www.medinsurance.dfinanse.pl jest Agent.

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w serwisie na stronie internetowej www.oclekarz.dfinanse.pl, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie oraz drukowanie jego treści.

2. Definicje:

1. serwis – stworzony przez Agenta i będący jego własnością serwis informatyczno-informacyjny, dostępny na stronie internetowej www.medinsurance.dfinanse.pl umożliwiający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty.

2. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu,

3. Ubezpieczający – Fundacja Zdrowi i Bezpieczni podpisująca umowę ubezpieczeniową w imieniu użytkownika, wchodząc w rolę, którą cechuje pewien zakres obowiązków.

4. ubezpieczyciel – podmiot wykonujący działalność na podstawie zezwolenia organu nadzoru wydanego w trybie określonym w ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oferujący swoje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty za pośrednictwem serwisu,

5. umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty zawierana za pośrednictwem Agenta z wykorzystaniem serwisu prowadzonego przez Agenta, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innymi dokumentami ubezpieczeniowymi stosowanymi przez ubezpieczyciela.

6.OWU – ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty, określają w szczególności zasady ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zasady opłacania składek ubezpieczeniowych i wypłaty należnych świadczeń. OWU są udostępnione w serwisie w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i drukowanie ich treści w serwisie przed zawarciem umowy ubezpieczenia i stanowiące jej integralną część.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Serwis służy do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agenta. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest zawieranie umów ubezpieczenia z ubezpieczycielem zgodnie z OWU właściwymi dla danej umowy lub/i szczególnymi warunkami produktu ubezpieczeniowego. Usługi świadczone przez Agenta za pośrednictwem serwisu obejmują udostępnienie narzędzi umożliwiających zawieranie umowy ubezpieczenia użytkownikom posiadającym zdolność do jej zawarcia. W szczególności polegają na :

a) Udostępnianiu informacji i materiałów dotyczących zakresu i warunków ubezpieczeń oferowanych przez ubezpieczyciela, w szczególności OWU oraz innych warunków wybranego produktu ubezpieczeniowego,

b) Umożliwieniu składania formularzy wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wyboru wariantu ubezpieczenia,

c) Obliczeniu kwoty składki ubezpieczeniowej i umożliwieniu dokonania płatności,

d) Uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego numer polisy, zawarcie umowy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia,

e) Przekazaniu ubezpieczycielowi składki ubezpieczeniowej opłaconej za pośrednictwem serwisu.

2. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym momencie rozpocząć i zakończyć korzystanie z serwisu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z chwilą opuszczenia strony internetowej serwisu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia.

1. W serwisie udostępnione są materiały informujące o szczegółowym opisie przedmiotu oferowanego ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Znajdują się tam też OWU oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia. Na ich podstawie można zapoznać się ze szczegółami produktu ubezpieczeniowego.

2. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić formularz wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez uzupełnienie wszystkich wymaganych danych i informacji w wyznaczonych w polach oraz należy dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia.

3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z wprowadzonymi przez siebie danymi w celu zweryfikowania ich prawdziwości. Za wprowadzenie niepoprawnych, błędnych lub niekompletne danych Agent nie ponosi odpowiedzialności.

4. W ramach wypełniania formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i złożenia oświadczeń dotyczących:

a) Zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

b) Zapoznania się z OWU oraz innymi dokumentami ubezpieczyciela,

c) Prawdziwości podanych danych,

d) Zgód na przetwarzanie danych osobowych.

5. Na podstawie wybranego przez użytkownika wariantu ubezpieczenia serwis dokonuje wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej stanowiącej kwotę do zapłaty. Opłata składki jest możliwa za pomocą przelewu środków pieniężnych za pośrednictwem systemu płatności BLUE MEDIA S.A. znajdującego się w serwisie.

6. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku po dokonaniu opłaty składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem znajdującego w serwisie systemu płatności. Okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż następnego dnia po dniu, w którym dokonano opłaty składki ubezpieczeniowej. Składkę uznaje się za opłaconą w momencie otrzymania potwierdzenia płatności z systemu płatności.

7. Po dokonaniu opłaty składki ubezpieczeniowej serwis wygeneruje certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, zawierający numer polisy oraz okres ubezpieczenia, a następnie wyśle go na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem w odniesieniu do umów ubezpieczenia zastosowanie znajdują zapisy OWU i inne dokumenty ubezpieczyciela.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1. Dla prawidłowego działania serwisu i korzystania z usług ubezpieczeniowych z jego wykorzystaniem konieczne jest spełnienie wymogów technicznych:

Użycie życie przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox, Google Chrome; z włączoną obsługą języka skryptowego zgodnie z Java Script oraz z włączona obsługą cookies. Zaleca się, aby przeglądarki, na których użytkownik korzysta z serwisu były w najnowszych wersjach.

2. Wszelkie dane przesyłane do serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

3. Za nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z nieprzystosowania komputera oraz oprogramowania sprzętu do powyższych minimalnych wymagań Agent nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu.

4. Agent informuje, iż działanie może zostać wstrzymane lub wyłączone z przyczyn technicznych, w szczególności spowodowanych koniecznością naprawy lub konserwacji. Działanie serwisu może być wstrzymane lub wyłączone w związku z wystąpieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Agenta i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W takich przypadkach broker nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu przez użytkowników.

5. Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

6. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1. Zakazane jest dostarczanie do serwisu treści o charakterze niezgodnym z prawem, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szkodę Agenta, innych użytkowników, bądź osoby trzecie, a także treści zawierających wirusy, złośliwe oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych i teleinformatycznych. W przypadku wysłania takich treści Agent podejmie wszelkie przewidziane przepisami prawa działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do użytkownika na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowościami w zakresie świadczonych usług przez Agenta z wykorzystaniem działania serwisu.

2. Może złożyć reklamacje w formie elektronicznej na adres: reklamacje@dfinanse.pl lub pisemnie na adres Agenta DF Finanse Sp. z o,o., Aleja Śląska 1, budynek s 1-2, piętro 3, 54-118 Wrocław lub telefonicznie pod nr tel. tel. 71 77 70 445

3. Reklamacja powinna zawierać informacje dotyczące użytkownika tj. jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy wraz z opisem problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Agent rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:

1) przyczynie opóźnienia;

2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Agent powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.

7. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postepowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl ), albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: knf.gov.pl).

8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

8. Postanowienia końcowe.

1. Agent nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Niniejszy Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez Agenta w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich udostępnienia w serwisie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego