Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez DF Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w związku z funkcjonowaniem serwisu www.medinsurance.dfinanse.pl

W związku z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) DF Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest DF Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@dfinanse.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 04 45 lub pisemnie na adres siedziby spółki DF Finanse Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@dfinanse.pl, telefonicznie: 785 839 270.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, miejscowość zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail, wykonywany zawód, specjalizację zawodową, NIP i REGON prowadzonej działalności gospodarczej. Dane osobowe przetwarzane są przez DF Finanse sp. z o.o. w celu:
a) marketingu, w tym na przedstawienie ofert ubezpieczeniowych – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku jej wyrażenia – art. 6 ust. 1 a RODO,
b) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – art. 6 ust. 1b RODO,
c)związanym z wykonywaniem usług oferowanych użytkownikom portalu www.medinsurance.dfinanse.pl – na podstawie art. 6 usta 1 lit b RODO,
d) wypełnienia przez obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w kontekście wykonywania czynności usług dystrybucji ubezpieczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu w przypadku jej wyrażenia,
b) zakończenia z korzystania usług przez użytkownika oferowanych portalu www.medinsurance.dfinanse.pl w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu jedynie związanym z korzystaniem usług oferowanych użytkownikom portalu www.medinsurance.dfinanse.pl,
c) do momentu zakończenia obsługi dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku zawarcia do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz – tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności, obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającym z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy dane są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przekazywane ubezpieczycielowi, do którego kierowany będzie wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna.
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
7. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies.

1. Czym są pliki cookie? Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.medinsurance.dfinanse.pl firma DF Finanse Sp. z o.o., Aleja Śląska 1, budynek s 1-2, piętro 3, 54-118 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000286151, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP nr 8942926090 oraz REGON nr 020586190,
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Utrzymanie sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła do wymagających logowania funkcjonalności;
3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „Sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „Wydajnościowe”, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5.Zmiana ustawień dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.