Podstawy prawne ubezpieczenia OC dla lekarzy

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2012 roku przepisami każdy lekarz/pielęgniarka wykonujący działalność leczniczą musi indywidualnie zawrzeć ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność lecznicza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń.

Dla lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki obowiązującą minimalną suma gwarancyjną jest 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2011r.)

Dla pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności, indywidualnej praktyki lub spółki minimalna suma gwarancyjną jest 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 150.000 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2011r.)

Nasze Programy specjalne dla lekarzy i personelu medycznego obejmują obowiązkowe ubezpieczenie OC. Znając jednak i rozumiejąc szczególną specyfikę zawodów medycznych oraz potrzebę dodatkowej szerokiej ochrony w związku z wykonywanymi zadaniami, proponujemy uczestnictwo w dedykowanych programach dopasowanych i przygotowanych specjalnie dla tej grupy zawodowej.

Partner z jakim wynegocjowaliśmy ofertę czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Hestia od wielu lat specjalizuje się w zapewnianiu ochrony ubezpieczeniowej lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego, gwarantując sprawdzone i skuteczne ścieżki związane z likwidacją szkód oraz obsługą w ramach dodatkowych opcji oferowanych ubezpieczeń.

Podstawy prawne Ubezpieczenia OC obowiązkowe lekarzy i lekarzy dentystów:

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń OC dla lekarzy określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019

Ustawa z 22.05.2003 r

Dodatkowe zapisy określające informacje o OC lekarzy zawiera karta produktu:

Załącznik Karta Produktu OC- obowiązkowe lekarzy

Załącznik Dobrowolne ubezpieczenie lekarzy Karta Produktu OWU

RMF z dnia 22.12.2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

W zakresie ubezpieczeń dobrowolnych OC mają  zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym wraz z postanowieniami dodatkowymi zmieniającymi część zapisów.

Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych (B)

Ubezpieczenie NNW

Do ubezpieczenia NNW i/lub HIV/WZW zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia Biznes i Podróż.

Załącznik Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes i Podróż

Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Ergo Hestia SA - od dnia 07.07.2017 dla DF Finanse Sp. z o.o.

Załącznik Pełnomocnictwo Hestia dla DF Finanse Sp. z o.o. 07.07.2017